معنی کلمه پشت به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

معنی کلمه پشت به انگلیسی
معنی کلمه پشت به انگلیسی

1.
She’s sitting at the table in the corner.


1. او سر میز در گوشه نشسته است.

2.
There’s someone at the door.


2. کسی پشت در است.

معنی کلمه پشت به انگلیسی


1.
“Look at me! Look at me!” called the little girl.

1. “به من نگاه کن! به من نگاه کن!” دختر کوچولو صدا کرد.

2.
She smiled at me.


2. او به من لبخند زد.

3.
They waved at us as we drove by.

3. آنها به ما دست تکان دادند در حالی که ما از کنار آنها می گذشتیم.


1.
She was standing at the top of the stairs.

1. او (در) بالای پله‌ها ایستاده بود.

2.
She’s at home.


2. او در خانه است.

3.
We met at the station.

3. ما در ایستگاه (همدیگر را) ملاقات کردیم.

4.
We spent the afternoon at a football match.

4. ما بعد از ظهر را در یک مسابقه فوتبال گذرانیدم.

5.
We’ll meet you at the entrance.

5. ما در ورودی (همدیگر را) ملاقات خواهیم کرد.


1.
Are you free at lunchtime?


1. آیا (در) وقت نهار آزادی؟

2.
At no point did the company do anything illegal.

2. در هیچ نقطه‌ای [زمانی] شرکت هیچ کار غیرقانونی‌ای انجام نداد.

3.
I’m busy at the moment – can you call back later?

3. من در حال حاضر مشغول هستم – می‌توانید بعدا تماس بگیرید؟

4.
In theory, women can still have children at the age of 50.

4. از نظر تئوری، زن‌ها همچنان می‌توانند در سن 50 سالگی بچه‌دار شوند.

5.
There’s a meeting at 2.30 this afternoon.

5. ما (در) ساعت 2:30 (همدیگر را) ملاقات می‌کنیم.


1.
He was driving at 120 mph when the police spotted him.

1. او با سرعت 120 مایل در ساعت در حال رانندگی بود زمانیکه پلیس او را دید.


1.
I’m not very good at math.

1. من در ریاضی خیلی خوب نیستم [ریاضی من خیلی خوب نیست].
معنی کلمه پشت به انگلیسی


مترادف:  
directions
inscription
location

1.
Do you have their Web address?

1. آیا نشانی اینترنتی آنها را داری؟

2.
Please tell me your address.


2. لطفا نشانی ات را به من بده.

معنی کلمه پشت به انگلیسی

3.
This is my new e-mail address.


3. این نشان ایمیل من است.


1.
proper address


1. خطاب مناسب

گذشته: addressed,
 
گذشته کامل: addressed,
 

مترادف:  
focus on
give
try

1.
The issue of funding has yet to be addressed.

1. هنوز باید به مسئله سرمایه‌گذاری رسیدگی شود.

2.
Your essay does not address the real issues.

2. مقاله شما به موضوعات اصلی نمی‌پردازد.

گذشته: addressed,
 
گذشته کامل: addressed,
 

1.
to address a meeting


1. در جلسه سخنرانی کردن

گذشته: addressed,
 
گذشته کامل: addressed,
 

1.
I was surprised when he addressed me in English.

1. وقتی او به انگلیسی من را مورد خطاب قرار داد من متعجب شدم.

2.
The book is addressed to the general reader.

2. این کتاب مخاطب عمومی را مورد خطاب قرار می دهد.

معنی کلمه پشت به انگلیسی
معنی کلمه پشت به انگلیسی
10

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *