ترجمه انگلیسی به فارسی سلام خوبی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: greater عالی: greatest,  مترادف:   big enormous huge immense متضاد:   insignificant little tiny 1. A great crowd had gathered. 1. جمعیت زیادی جمع شده بود. 2. I use my computer a great deal. 2. من از کامپیوترم خیلی زیاد استفاده می‌کنم. ترجمه انگلیسی به فارسی سلام خوبی 3. I… ادامه خواندن ترجمه انگلیسی به فارسی سلام خوبی

ترجمه سلام انگلیسی به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   hi متضاد:   bye goodbye 1. Hello, Paul. I haven’t seen you for a while! 1. سلام “پال”. مدتی است که ندیدمت! 2. I just thought I’d stop by and say hello. 2. با خودم گفتم یک سر بیایم و سلامی بکنم. ترجمه سلام انگلیسی به فارسی مترادف:  … ادامه خواندن ترجمه سلام انگلیسی به فارسی

ترجمه انگلیسی به خوبی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: better عالی: best,  مترادف:   fine great nice متضاد:   awful bad 1. “How are you, Amelia?” “I’m good, thanks!” 1. “حالت چطوره “آملیا”؟” “من خوبم، ممنون!” 2. “I’m coming on Saturday.” “Oh, good!” 2. “من روز شنبه می آیم.” “اوه، (چه) خوب!” ترجمه انگلیسی به خوبی 3. a good… ادامه خواندن ترجمه انگلیسی به خوبی