معنی کلمه wanted به فارسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: more wanted عالی: most wanted,  1. He is wanted by the police in connection with the deaths of two people. 1. او به خاطر ارتباط با قتل دو نفر توسط پلیس تحت تعقیب است 2. Italy’s most wanted man 2. تحت تعقیب ترین فرد ایتالیا شما واژه‌ای در دفتر واژه… ادامه خواندن معنی کلمه wanted به فارسی