ترجمه سلام انگلیسی به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   hi متضاد:   bye goodbye 1. Hello, Paul. I haven’t seen you for a while! 1. سلام “پال”. مدتی است که ندیدمت! 2. I just thought I’d stop by and say hello. 2. با خودم گفتم یک سر بیایم و سلامی بکنم. ترجمه سلام انگلیسی به فارسی مترادف:  … ادامه خواندن ترجمه سلام انگلیسی به فارسی

معنی سلام انگلیسی به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   hi متضاد:   bye goodbye 1. Hello, Paul. I haven’t seen you for a while! 1. سلام “پال”. مدتی است که ندیدمت! 2. I just thought I’d stop by and say hello. 2. با خودم گفتم یک سر بیایم و سلامی بکنم. معنی سلام انگلیسی به فارسی مترادف:  … ادامه خواندن معنی سلام انگلیسی به فارسی