معنی with به فارسی

خواص دارویی و گیاهی متضاد:   without 1. a woman with brown eyes 1. یک زن با چشمان قهوه ای 2. He lives with his grandmother. 2. او با مادربزرگش زندگی میکند. معنی with به فارسی 3. I was with Sylvia at the time. 3. من آن موقع با “سیلویا” بودم. 4. I’m going to… ادامه خواندن معنی with به فارسی

معنی it is به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. “Where’s my pen?” “You left it by the phone.” 1. “خودکار من کجاست؟” “تو آن را کنار تلفن جا گذاشتی.” 2. Children who stay away from school do it for different reasons. 2. بچه هایی که از مدرسه دور می مانند آن را به دلایل مختلفی انجام می دهند. معنی… ادامه خواندن معنی it is به فارسی

معنی as به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   acting as being in the guise of with the appearance of 1. He works in a school as a teacher. 1. او در یک مدرسه به عنوان معلم کار می کند. 2. She works as a waitress. 2. او به عنوان یک پیشخدمت کار می کند. معنی as به… ادامه خواندن معنی as به فارسی

معنی is به فارسی

خواص دارویی و گیاهی متضاد:   this 1. Did you know that woman in the post office ? 1. آیا تو آن خانم در اداره پست را می‌شناختی؟ 2. If you do that , you’ll be sorry . 2. اگر آن (کار) را انجام بدهی، متاسف خواهی شد. معنی is به فارسی 3. She lives… ادامه خواندن معنی is به فارسی

معنی به فارسی want

خواص دارویی و گیاهی گذشته: wanted,   گذشته کامل: wanted,   مترادف:   desire need require wish متضاد:   despise dislike 1. Do you want me to take you to the station ? 1. آیا می خواهی تو را به ایستگاه برسانم؟ 2. I want some chocolate . 2. من مقداری شکلات می خواهم. معنی… ادامه خواندن معنی به فارسی want

معنی was به فارسی

خواص دارویی و گیاهی زبان انگلیسی یکی از زبان های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی است. خود شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود و انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. این زبان در انگلستان و جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته است. از دیگر زبان های شاخه ژرمنی می توان به آلمانی،… ادامه خواندن معنی was به فارسی

معنی how به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. “I’m Jack Stewart . ” “How do you do ? I’m Angela Black . ” 1. “من “جک استورات” هستم.” “حالتان چطور است؟ من “آنجلا بلک” هستم.” 2. How about seeing a movie ? 2. چطور است فیلمی تماشا کنیم؟ معنی how به فارسی 3. How about some lunch ?… ادامه خواندن معنی how به فارسی

معنی when به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. I will fire him when i see him . 1. او را اخراج می کنم زمانیکه او را ببینم. 2. When are you coming to my house ? 2. کی به خانه من میایی؟ معنی when به فارسی 3. When did he leave ? 3. او چه زمانی رفت؟ 4.… ادامه خواندن معنی when به فارسی