معنای خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: better عالی: best,  مترادف:   fine great nice متضاد:   awful bad 1. “How are you, Amelia?” “I’m good, thanks!” 1. “حالت چطوره “آملیا”؟” “من خوبم، ممنون!” 2. “I’m coming on Saturday.” “Oh, good!” 2. “من روز شنبه می آیم.” “اوه، (چه) خوب!” معنای خوب به انگلیسی 3. a good… ادامه خواندن معنای خوب به انگلیسی

معنی خب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ثبت‌نام نکرده‌اید؟ ثبت‌نام کنید و از امکانات کامل فست‌دیکشنری از جمله مترجم متن استفاده نمایید. تفاوت دیکشنری و مترجم چیست؟ 1. “You’ll go, won’t you?” “Well, I’m not sure.” 1. «تو میروی نه؟» «خب، مطمئن نیستم». 2. Well, after that we went camping in the mountains. 2. خب، پس از آن… ادامه خواندن معنی خب به انگلیسی

معنی خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ثبت‌نام نکرده‌اید؟ ثبت‌نام کنید و از امکانات کامل فست‌دیکشنری از جمله مترجم متن استفاده نمایید. تفاوت دیکشنری و مترجم چیست؟ تفضیلی: better عالی: best,  مترادف:   fine great nice متضاد:   awful bad 1. “How are you, Amelia?” “I’m good, thanks!” 1. “حالت چطوره “آملیا”؟” “من خوبم، ممنون!” 2. “I’m coming… ادامه خواندن معنی خوب به انگلیسی

معنی چه خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی ثبت‌نام نکرده‌اید؟ ثبت‌نام کنید و از امکانات کامل فست‌دیکشنری از جمله مترجم متن استفاده نمایید. تفاوت دیکشنری و مترجم چیست؟ تفضیلی: better عالی: best,  مترادف:   fine great nice متضاد:   awful bad 1. “How are you, Amelia?” “I’m good, thanks!” 1. “حالت چطوره “آملیا”؟” “من خوبم، ممنون!” 2. “I’m coming… ادامه خواندن معنی چه خوب به انگلیسی

معنی حس خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی گذشته: felt,   گذشته کامل: felt,   مترادف:   experience know perceive sense 1. “How are you feeling?” “Not too bad, but I’ve still got a headache.” 1. «چه احساسی داری؟» «خیلی بد نیستم، اما همچنان سردرد دارم». 2. I feel embarrassed about making so many mistakes. 2. من احساس شرمندگی… ادامه خواندن معنی حس خوب به انگلیسی

معني خوب به انگليسي

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: better عالی: best,  مترادف:   fine great nice متضاد:   awful bad 1. “How are you, Amelia?” “I’m good, thanks!” 1. “حالت چطوره “آملیا”؟” “من خوبم، ممنون!” 2. “I’m coming on Saturday.” “Oh, good!” 2. “من روز شنبه می آیم.” “اوه، (چه) خوب!” معني خوب به انگليسي 3. a good… ادامه خواندن معني خوب به انگليسي

معنی به انگلیسی خوب

خواص دارویی و گیاهی متضاد:   this 1. Did you know that woman in the post office? 1. آیا تو آن خانم در اداره پست را می‌شناختی؟ 2. If you do that, you’ll be sorry. 2. اگر آن (کار) را انجام بدهی، متاسف خواهی شد. معنی به انگلیسی خوب 3. She lives in that house… ادامه خواندن معنی به انگلیسی خوب