معنی try on به فارسی

خواص دارویی و گیاهی گذشته: tried on,   گذشته کامل: tried on,   مترادف:   put on 1. Could I try this dress on, please? 1. (آیا) می توانم این لباس را امتحان کنم (بپوشم)؟ 1. Hand me the puzzle – I’ll give it a try. 1. پازل را به من بده – امتحانش می… ادامه خواندن معنی try on به فارسی