معنی عکس منظره به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   film movie 1. the best picture award 1. جایزه بهترین فیلم سینمایی مترادف:   drawing image photo photograph portrait 1. Alex painted a picture of my dog. معنی عکس منظره به انگلیسی 1. “الکس” یک تصویر از سگ من کشید. 2. We took a picture of the children on… ادامه خواندن معنی عکس منظره به انگلیسی