معنی would you care

خواص دارویی و گیاهی جهت استفاده از این محتوا می بایست عضو “کلوپ حرفه ای ها” باشید جهت تهیه عضویت اینجا کلیک کنید 👆 با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی care در زبان انگلیسی را گوش کنید. آیا با کاربردهای care در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا می دانید در زبان انگلیسی چه کلمات دیگری معنای… ادامه خواندن معنی would you care

معنی what do you care

خواص دارویی و گیاهی گذشته: did,   گذشته کامل: done,   مترادف:   accomplish carry out execute perform undertake 1. I do the cooking but Joe does most of the cleaning . 1. من آشپزی می کنم اما “جو” بیشتر تمیز کاری را انجام می دهد. 2. I’ve got nothing to do . 2. من… ادامه خواندن معنی what do you care

معنی فارسی would you care

خواص دارویی و گیاهی جهت استفاده از این محتوا می بایست عضو “کلوپ حرفه ای ها” باشید جهت تهیه عضویت اینجا کلیک کنید 👆 با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی care در زبان انگلیسی را گوش کنید. آیا با کاربردهای care در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا می دانید در زبان انگلیسی چه کلمات دیگری معنای… ادامه خواندن معنی فارسی would you care