معنی کلمه انگلیسی شات به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. the opening shot of a character walking across a desert 1. برداشت نمای باز یک شخصیت فیلم در حال قدم زدن در بیابان 1. He fired four shots. معنی کلمه انگلیسی شات به فارسی 1. او چهار گلوله شلیک کرد. 1. two foul shots 1. دو ضربه خطا 1. he… ادامه خواندن معنی کلمه انگلیسی شات به فارسی