معنی کلمه is به فارسی

خواص دارویی و گیاهی زبان انگلیسی یکی از زبان های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی است. خود شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود و انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. این زبان در انگلستان و جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته است. از دیگر زبان های شاخه ژرمنی می توان به آلمانی،… ادامه خواندن معنی کلمه is به فارسی

معنی کلمه great به فارسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: greater عالی: greatest,  مترادف:   big enormous huge immense متضاد:   insignificant little tiny 1. A great crowd had gathered. 1. جمعیت زیادی جمع شده بود. 2. I use my computer a great deal. 2. من از کامپیوترم خیلی زیاد استفاده می‌کنم. معنی کلمه great به فارسی 3. I was… ادامه خواندن معنی کلمه great به فارسی

معنی کلمه does به فارسی

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: does پژگاله را بخوانید.پژم را بخوانید.پژمان را بخوانید. معنی کلمه does به فارسی این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه… ادامه خواندن معنی کلمه does به فارسی

معني كلمه به فارسي

خواص دارویی و گیاهی زبان انگلیسی یکی از زبان های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی است. خود شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود و انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. این زبان در انگلستان و جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته است. از دیگر زبان های شاخه ژرمنی می توان به آلمانی،… ادامه خواندن معني كلمه به فارسي

معنی کلمه can به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   container tin 1. a can of beans 1. کنسرو لوبیا گذشته: could,   گذشته کامل: could,   متضاد:   cannot 1. Can I have a glass of water ? معنی کلمه can به فارسی 1. می‌توانم یک لیوان آب داشته باشم؟ 2. Can I help you with those bags… ادامه خواندن معنی کلمه can به فارسی

معنی کلمه به فارسی

خواص دارویی و گیاهی زبان انگلیسی یکی از زبان های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی است. خود شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود و انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. این زبان در انگلستان و جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته است. از دیگر زبان های شاخه ژرمنی می توان به آلمانی،… ادامه خواندن معنی کلمه به فارسی

معنی کلمه frequently به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   often متضاد:   infrequently 1. frequently asked questions 1. سوال‌های مکررا پرسیده شده [سوال‌های پر تکرار] مترادف:   frequently regularly متضاد:   rarely seldom 1. How often do you wash your hair ? 1. هر چند وقت موهایت را می شویی؟ 2. I don’t see him very often .… ادامه خواندن معنی کلمه frequently به فارسی

معنی کلمه how much به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. That’s a much better idea . 1. آن ایده خیلی بهتر است. 2. Your apartment is much bigger than mine . 2. آپارتمان تو خیلی بزرگتر از مال من است. معنی کلمه how much به فارسی مترادف:   a lot lots plenty متضاد:   few little 1. “Is there any… ادامه خواندن معنی کلمه how much به فارسی

معنی کلمات به فارسی

خواص دارویی و گیاهی زبان انگلیسی یکی از زبان های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی است. خود شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود و انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. این زبان در انگلستان و جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته است. از دیگر زبان های شاخه ژرمنی می توان به آلمانی،… ادامه خواندن معنی کلمات به فارسی

معنی کلمه how به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. “I’m Jack Stewart . ” “How do you do ? I’m Angela Black . ” 1. “من “جک استورات” هستم.” “حالتان چطور است؟ من “آنجلا بلک” هستم.” 2. How about seeing a movie ? 2. چطور است فیلمی تماشا کنیم؟ معنی کلمه how به فارسی 3. How about some lunch… ادامه خواندن معنی کلمه how به فارسی