معنی کلمه به فارسی different

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: more different عالی: most different,  مترادف:   contrasting disparate distinct diverse متضاد:   alike like same similar 1. American English is significantly different from British English . 1. انگلیسی امریکایی به طور قابل توجهی از انگلیسی بریتانیایی متفاوت است. 2. She wears something different every day . 2. او هر… ادامه خواندن معنی کلمه به فارسی different