معنی کلمه چه خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: better عالی: best,  مترادف:   fine great nice متضاد:   awful bad 1. “How are you, Amelia?” “I’m good, thanks!” 1. “حالت چطوره “آملیا”؟” “من خوبم، ممنون!” 2. “I’m coming on Saturday.” “Oh, good!” 2. “من روز شنبه می آیم.” “اوه، (چه) خوب!” معنی کلمه چه خوب به انگلیسی 3.… ادامه خواندن معنی کلمه چه خوب به انگلیسی

معنی کلمه حس خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی گذشته: felt,   گذشته کامل: felt,   مترادف:   experience know perceive sense 1. “How are you feeling?” “Not too bad, but I’ve still got a headache.” 1. «چه احساسی داری؟» «خیلی بد نیستم، اما همچنان سردرد دارم». 2. I feel embarrassed about making so many mistakes. 2. من احساس شرمندگی… ادامه خواندن معنی کلمه حس خوب به انگلیسی

معنی لغت خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: better عالی: best,  مترادف:   fine great nice متضاد:   awful bad 1. “How are you, Amelia?” “I’m good, thanks!” 1. “حالت چطوره “آملیا”؟” “من خوبم، ممنون!” 2. “I’m coming on Saturday.” “Oh, good!” 2. “من روز شنبه می آیم.” “اوه، (چه) خوب!” معنی لغت خوب به انگلیسی 3. a… ادامه خواندن معنی لغت خوب به انگلیسی

معنی حس خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی گذشته: felt,   گذشته کامل: felt,   مترادف:   experience know perceive sense 1. “How are you feeling?” “Not too bad, but I’ve still got a headache.” 1. «چه احساسی داری؟» «خیلی بد نیستم، اما همچنان سردرد دارم». 2. I feel embarrassed about making so many mistakes. 2. من احساس شرمندگی… ادامه خواندن معنی حس خوب به انگلیسی

معنی کلمه خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: better عالی: best,  مترادف:   fine great nice متضاد:   awful bad 1. “How are you, Amelia?” “I’m good, thanks!” 1. “حالت چطوره “آملیا”؟” “من خوبم، ممنون!” 2. “I’m coming on Saturday.” “Oh, good!” 2. “من روز شنبه می آیم.” “اوه، (چه) خوب!” معنی کلمه خوب به انگلیسی 3. a… ادامه خواندن معنی کلمه خوب به انگلیسی