معنی کلمه زن به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی جمع: women,   مترادف:   female human lady madam matron wife متضاد:   man mister 1. a 30-year-old woman 1. یک زن سی ساله 2. A woman and two men were arrested on the day after the explosion. 2. یک زن و دو مرد روز بعد از انفجار دستگیر شدند. معنی… ادامه خواندن معنی کلمه زن به زبان انگلیسی

معنی کلمه همسر به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی جمع: wives,   مترادف:   consort mate spouse woman متضاد:   husband man 1. I met Greg’s wife for the first time. 1. من برای اولین بار با همسر “گرگ” آشنا شدم. 2. She’s his third wife. 2. او همسر سوم اوست. the man that a woman is married to شوهر،… ادامه خواندن معنی کلمه همسر به زبان انگلیسی