معنی کلمه شب خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: blacker عالی: blackest,  1. a shiny black car 1. یک ماشین مشکی براق 2. black shoes 2. کفش‌های سیاه معنی کلمه شب خوب به انگلیسی تفضیلی: blacker عالی: blackest,  1. Martin Luther King Jr. was a famous black leader. 1. مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر سیاهپوست مشهوری بود. تفضیلی: blacker… ادامه خواندن معنی کلمه شب خوب به انگلیسی

معنی کلمه چه خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: better عالی: best,  مترادف:   fine great nice متضاد:   awful bad 1. “How are you, Amelia?” “I’m good, thanks!” 1. “حالت چطوره “آملیا”؟” “من خوبم، ممنون!” 2. “I’m coming on Saturday.” “Oh, good!” 2. “من روز شنبه می آیم.” “اوه، (چه) خوب!” معنی کلمه چه خوب به انگلیسی 3.… ادامه خواندن معنی کلمه چه خوب به انگلیسی

معنی لغت خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: better عالی: best,  مترادف:   fine great nice متضاد:   awful bad 1. “How are you, Amelia?” “I’m good, thanks!” 1. “حالت چطوره “آملیا”؟” “من خوبم، ممنون!” 2. “I’m coming on Saturday.” “Oh, good!” 2. “من روز شنبه می آیم.” “اوه، (چه) خوب!” معنی لغت خوب به انگلیسی 3. a… ادامه خواندن معنی لغت خوب به انگلیسی

معنی شب خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: blacker عالی: blackest,  1. a shiny black car 1. یک ماشین مشکی براق 2. black shoes 2. کفش‌های سیاه معنی شب خوب به انگلیسی تفضیلی: blacker عالی: blackest,  1. Martin Luther King Jr. was a famous black leader. 1. مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر سیاهپوست مشهوری بود. تفضیلی: blacker عالی:… ادامه خواندن معنی شب خوب به انگلیسی

معنی کلمه خوب به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: better عالی: best,  مترادف:   fine great nice متضاد:   awful bad 1. “How are you, Amelia?” “I’m good, thanks!” 1. “حالت چطوره “آملیا”؟” “من خوبم، ممنون!” 2. “I’m coming on Saturday.” “Oh, good!” 2. “من روز شنبه می آیم.” “اوه، (چه) خوب!” معنی کلمه خوب به انگلیسی 3. a… ادامه خواندن معنی کلمه خوب به انگلیسی