معنی کلمه منتظرم به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی بی صبرانه منتظرم ( غیر از Impatiently ) restlessly, anxiously (for sth) I am enthusiastically / eagerly waiting for ….. با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام معنی کلمه منتظرم به انگلیسی با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با… ادامه خواندن معنی کلمه منتظرم به انگلیسی

معنی منتظرم به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی بی صبرانه منتظرم ( غیر از Impatiently ) restlessly, anxiously (for sth) I am enthusiastically / eagerly waiting for ….. با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام معنی منتظرم به انگلیسی با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین… ادامه خواندن معنی منتظرم به انگلیسی