معنی کلمه منشی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   assistant clerk 1. My secretary will phone you to arrange a meeting. 1. منشی من به تو تلفن می زند تا ملاقات را هماهنگ کند. 1. I’m secretary of the tennis club this year. معنی کلمه منشی به انگلیسی 1. من امسال رئیس دفتر باشگاه تنیس هستم. 1. the… ادامه خواندن معنی کلمه منشی به انگلیسی

معنی واژه منشی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   assistant clerk 1. My secretary will phone you to arrange a meeting. 1. منشی من به تو تلفن می زند تا ملاقات را هماهنگ کند. 1. I’m secretary of the tennis club this year. معنی واژه منشی به انگلیسی 1. من امسال رئیس دفتر باشگاه تنیس هستم. 1. the… ادامه خواندن معنی واژه منشی به انگلیسی

معنی لغت منشی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   assistant clerk 1. My secretary will phone you to arrange a meeting. 1. منشی من به تو تلفن می زند تا ملاقات را هماهنگ کند. 1. I’m secretary of the tennis club this year. معنی لغت منشی به انگلیسی 1. من امسال رئیس دفتر باشگاه تنیس هستم. 1. the… ادامه خواندن معنی لغت منشی به انگلیسی