معنی کلمه پشت بام به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی 1. A pigeon strutted along the roof, cooing. 1. یک کبوتر روی پشت بام راه می رفت و بغ بغو می کرد. Informal 1. Mark is so gullible. What a pigeon! معنی کلمه پشت بام به انگلیسی 1. «مارک» خیلی زودباور است. عجب آدم هالویی! Informal 1. He is a pigeon… ادامه خواندن معنی کلمه پشت بام به انگلیسی

معنی کلمه پشت به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی 1. She’s sitting at the table in the corner. 1. او سر میز در گوشه نشسته است. 2. There’s someone at the door. 2. کسی پشت در است. معنی کلمه پشت به انگلیسی 1. “Look at me! Look at me!” called the little girl. 1. “به من نگاه کن! به من… ادامه خواندن معنی کلمه پشت به انگلیسی