معنی کلمه پشت به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی 1. She’s sitting at the table in the corner. 1. او سر میز در گوشه نشسته است. 2. There’s someone at the door. 2. کسی پشت در است. معنی کلمه پشت به انگلیسی 1. “Look at me! Look at me!” called the little girl. 1. “به من نگاه کن! به من… ادامه خواندن معنی کلمه پشت به انگلیسی