معنی کلمه ی let me

خواص دارویی و گیاهی 1. After the film , let’s go out to dinner . 1. بعد از فیلم، بیا برای شام (خوردن) بریم بیرون. 2. Let’s not argue . 2. بیا بحث نکنیم. 1 عمومی:: بروم‌، بگذار)ید(بروم‌ لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی   اضافه کردن ترجمه to travel or move to another place… ادامه خواندن معنی کلمه ی let me

معنی کلمه let me

خواص دارویی و گیاهی گذشته: let,   گذشته کامل: let,   1. I’ll let you know when we’ve set a date for the meeting . 1. شما را خبر میکنیم وقتی تاریخی برای جلسه تعیین کردیم. 2. Let me know if you can come on Friday . 2. من را خبر کن اگر می توانی… ادامه خواندن معنی کلمه let me