معني كلمه want به فارسي

خواص دارویی و گیاهی گذشته: wanted,   گذشته کامل: wanted,   مترادف:   desire need require wish متضاد:   despise dislike 1. Do you want me to take you to the station? 1. آیا می خواهی تو را به ایستگاه برسانم؟ 2. I want some chocolate. 2. من مقداری شکلات می خواهم. معني كلمه want… ادامه خواندن معني كلمه want به فارسي

معنی به فارسی want

خواص دارویی و گیاهی گذشته: wanted,   گذشته کامل: wanted,   مترادف:   desire need require wish متضاد:   despise dislike 1. Do you want me to take you to the station ? 1. آیا می خواهی تو را به ایستگاه برسانم؟ 2. I want some chocolate . 2. من مقداری شکلات می خواهم. معنی… ادامه خواندن معنی به فارسی want