معنی کلمه as much as

خواص دارویی و گیاهی 1 عمومی:: انقدر كه‌، چندان‌كه‌بقدر، بقدری‌كه‌ لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی مترادف:   cash currency dough 1. How much money do you have ? 1. چقدر پول داری؟ 2. I don’t have much money on me . 2. من پول زیادی همراهم ندارم. معنی کلمه as much as 3. I… ادامه خواندن معنی کلمه as much as

معنی کلمه as far as

خواص دارویی و گیاهی 1 عمومی:: تا، تاانجاكه‌ لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی 1. This car is far better than our old one . 1. این اتومبیل بسیار بهتر از اتومبیل قدیمی مان است. مترادف:   a long way afar متضاد:   near 1. Baltimore is not far from Washington . معنی کلمه as… ادامه خواندن معنی کلمه as far as