معنی به فارسی best

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   in the best way to the highest standard متضاد:   worst 1. Best-selling book 1. پرفروش ترین کتاب 2. They were the best-dressed couple at the party. 2. آنها خوش پوش ترین زوج در مهمانی بودند. معنی به فارسی best مترادف:   finest perfect terrific متضاد:   inferior last… ادامه خواندن معنی به فارسی best