معنی کلمه does به فارسی

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: does پژگاله را بخوانید.پژم را بخوانید.پژمان را بخوانید. معنی کلمه does به فارسی این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه… ادامه خواندن معنی کلمه does به فارسی

معنی will به فارسی

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: will هایل را بخوانید.هایم را بخوانید.های وهو را بخوانید. معنی will به فارسی این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه… ادامه خواندن معنی will به فارسی

معنی کلمه can به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   container tin 1. a can of beans 1. کنسرو لوبیا گذشته: could,   گذشته کامل: could,   متضاد:   cannot 1. Can I have a glass of water ? معنی کلمه can به فارسی 1. می‌توانم یک لیوان آب داشته باشم؟ 2. Can I help you with those bags… ادامه خواندن معنی کلمه can به فارسی

معنی can به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   container tin 1. a can of beans 1. کنسرو لوبیا گذشته: could,   گذشته کامل: could,   متضاد:   cannot 1. Can I have a glass of water ? معنی can به فارسی 1. می‌توانم یک لیوان آب داشته باشم؟ 2. Can I help you with those bags ?… ادامه خواندن معنی can به فارسی

معنی do به فارسی

خواص دارویی و گیاهی گذشته: did,   گذشته کامل: done,   مترادف:   accomplish carry out execute perform undertake 1. I do the cooking but Joe does most of the cleaning . 1. من آشپزی می کنم اما “جو” بیشتر تمیز کاری را انجام می دهد. 2. I’ve got nothing to do . 2. من… ادامه خواندن معنی do به فارسی

معنی does به فارسی

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: does پذیرنده را بخوانید.پذیره را بخوانید.پذیره نویسی را بخوانید. معنی does به فارسی این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه… ادامه خواندن معنی does به فارسی

معنی did به فارسی

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: did لجاج را بخوانید.لجاجت را بخوانید.لجالو را بخوانید. معنی did به فارسی این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه شد.… ادامه خواندن معنی did به فارسی