معنی جمله don’t forget to smile

خواص دارویی و گیاهی to travel or move to another place رفتن‌، عزيمت‌ كردن‌، عازم‌ شدن‌، راهى‌ شدن‌، جابجا شدن از مکانی به مکان دیگر     داشتم فکر می کردم که می توانیم شنبه به سفری برای خرید برویم. معنی جمله don’t forget to smile go  noun (plural goes) (British) the time when a person… ادامه خواندن معنی جمله don’t forget to smile