معنی great job به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. I really enjoyed your class. Nice job! 1. من واقعا از کلاس شما لذت بردم. خسته نباشید! کارت عالی بود خسته نباشید ایول دمت گرم   good job American English – used to tell someone that they have done something well Longman Dictionary با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید… ادامه خواندن معنی great job به فارسی

معنی good job به فارسی

خواص دارویی و گیاهی کارت عالی بود خسته نباشید ایول دمت گرم   good job American English – used to tell someone that they have done something well Longman Dictionary با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام معنی good job به فارسی با زبان دانان ایران… ادامه خواندن معنی good job به فارسی

معنی کلمه good job به فارسی

خواص دارویی و گیاهی کارت عالی بود خسته نباشید ایول دمت گرم   good job American English – used to tell someone that they have done something well Longman Dictionary با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام معنی کلمه good job به فارسی با زبان دانان… ادامه خواندن معنی کلمه good job به فارسی

معنی کلمه great به فارسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: greater عالی: greatest,  مترادف:   big enormous huge immense متضاد:   insignificant little tiny 1. A great crowd had gathered. 1. جمعیت زیادی جمع شده بود. 2. I use my computer a great deal. 2. من از کامپیوترم خیلی زیاد استفاده می‌کنم. معنی کلمه great به فارسی 3. I was… ادامه خواندن معنی کلمه great به فارسی

معنی good به فارسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: better عالی: best,  مترادف:   fine great nice متضاد:   awful bad 1. “How are you, Amelia?” “I’m good, thanks!” 1. “حالت چطوره “آملیا”؟” “من خوبم، ممنون!” 2. “I’m coming on Saturday.” “Oh, good!” 2. “من روز شنبه می آیم.” “اوه، (چه) خوب!” معنی good به فارسی 3. a good… ادامه خواندن معنی good به فارسی

معنی به فارسی job

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   appointment position post vacancy work 1. a full-time job 1. یک کار تمام وقت 2. a high-paying job 2. یک کار (با) حقوق بالا معنی به فارسی job 3. a part-time job 3. یک کار نیمه وقت 4. Hundreds of workers could lose their jobs . 4. صدها کارگر… ادامه خواندن معنی به فارسی job