معنی here it is به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   at this place متضاد:   there 1. Come here – I have something to show you. 1. بیا اینجا – من چیزی دارم که به تو نشان دهم. 2. Come here! 2. بیا اینجا! معنی here it is به فارسی 3. Does Jane live near here? 3. آیا “جین”… ادامه خواندن معنی here it is به فارسی