معنی کلمه how much به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. That’s a much better idea . 1. آن ایده خیلی بهتر است. 2. Your apartment is much bigger than mine . 2. آپارتمان تو خیلی بزرگتر از مال من است. معنی کلمه how much به فارسی مترادف:   a lot lots plenty متضاد:   few little 1. “Is there any… ادامه خواندن معنی کلمه how much به فارسی

معنی کلمه how often به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. How often do you wash your hair ? 1. هر چند وقت موهایت را می شویی؟ شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: often سیگار را بخوانید.سیگارت را بخوانید.سیل را بخوانید.معنی کلمه… ادامه خواندن معنی کلمه how often به فارسی