معنی کلمه how much به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. That’s a much better idea . 1. آن ایده خیلی بهتر است. 2. Your apartment is much bigger than mine . 2. آپارتمان تو خیلی بزرگتر از مال من است. معنی کلمه how much به فارسی مترادف:   a lot lots plenty متضاد:   few little 1. “Is there any… ادامه خواندن معنی کلمه how much به فارسی

معنی کلمه how often به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. How often do you wash your hair ? 1. هر چند وقت موهایت را می شویی؟ شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: often سیگار را بخوانید.سیگارت را بخوانید.سیل را بخوانید.معنی کلمه… ادامه خواندن معنی کلمه how often به فارسی

معنی کلمه how به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. “I’m Jack Stewart . ” “How do you do ? I’m Angela Black . ” 1. “من “جک استورات” هستم.” “حالتان چطور است؟ من “آنجلا بلک” هستم.” 2. How about seeing a movie ? 2. چطور است فیلمی تماشا کنیم؟ معنی کلمه how به فارسی 3. How about some lunch… ادامه خواندن معنی کلمه how به فارسی