معنی کلمه you’re به فارسی

خواص دارویی و گیاهی – از املای لغت خود اطمینان حاصل نمایید. – شکل ساده‌ی فعل را بدون وند‌ها وارد نمایید. مترادف:   at this place متضاد:   there 1. Come here – I have something to show you . 1. بیا اینجا – من چیزی دارم که به تو نشان دهم. 2. Come here!… ادامه خواندن معنی کلمه you’re به فارسی

معنی کلمه you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. Are you two ready ? 1. شما دوتا حاضر هستید؟ 2. You look nice today . 2. تو امروز قشنگ به نظر میرسی. معنی کلمه you به فارسی 3. You painted that yourself ? You smart girl! 3. تو این رو کشیدی؟ تو دختر باهوش (هستی)! 1. you can buy… ادامه خواندن معنی کلمه you به فارسی

معنی how old are you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1 عمومی:: چندسال‌دارید چندساله‌هستید لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی 9

how old are you معنی به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1 عمومی:: چندسال‌دارید چندساله‌هستید لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی a container made of paper, cloth, or thin plastic, that usually opens at the top کیف a shopping bag کیف خرید bag how old are you معنی به فارسی I. bag1 S1 W2 /bæɡ/ BrE AmE noun [countable] [Date: 1200-1300; Language:… ادامه خواندن how old are you معنی به فارسی

how old are you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1 عمومی:: چندسال‌دارید چندساله‌هستید لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی 8