معنی i want you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی گذشته: wanted,   گذشته کامل: wanted,   مترادف:   desire need require wish متضاد:   despise dislike 1. Do you want me to take you to the station? 1. آیا می خواهی تو را به ایستگاه برسانم؟ 2. I want some chocolate. 2. من مقداری شکلات می خواهم. معنی i want… ادامه خواندن معنی i want you به فارسی

معنی کلمه you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. Are you two ready ? 1. شما دوتا حاضر هستید؟ 2. You look nice today . 2. تو امروز قشنگ به نظر میرسی. معنی کلمه you به فارسی 3. You painted that yourself ? You smart girl! 3. تو این رو کشیدی؟ تو دختر باهوش (هستی)! 1. you can buy… ادامه خواندن معنی کلمه you به فارسی