معنی keep on به فارسی

خواص دارویی و گیاهی گذشته: kept,   گذشته کامل: kept,   مترادف:   hold on to retain متضاد:   lose throw away 1. Can you keep a secret? 1. می‌توانی رازی را (پیش خود) نگه داری؟ 2. Do you want this photograph back or can I keep it? 2. آیا این عکس را می‌خواهی یا… ادامه خواندن معنی keep on به فارسی