معنی کلمه let me

خواص دارویی و گیاهی گذشته: let,   گذشته کامل: let,   1. I’ll let you know when we’ve set a date for the meeting . 1. شما را خبر میکنیم وقتی تاریخی برای جلسه تعیین کردیم. 2. Let me know if you can come on Friday . 2. من را خبر کن اگر می توانی… ادامه خواندن معنی کلمه let me