معنی کلمه lifestyle به فارسی

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: lifestyle اندک را بخوانید.اندک خور را بخوانید.اندکس را بخوانید.معنی کلمه lifestyle به فارسی این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه… ادامه خواندن معنی کلمه lifestyle به فارسی

معنی کلمه به فارسی life

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   life imprisonment 1. She is doing life for murder . 1. او به خاطر قتل دارد حبس ابد می‌گذراند. 2. The judge gave him life . 2. قاضی به او حکم حبس ابد داد. معنی کلمه به فارسی life جمع: lives,   مترادف:   being existence متضاد:   death… ادامه خواندن معنی کلمه به فارسی life