معنی کلمه never let me go

خواص دارویی و گیاهی 1. Let go of my hand! 1. دستم را رها کن! 2. Let me go . You’re hurting me! 2. ولم کن. داری بهم صدمه می‌زنی! معنی کلمه never let me go 1. They’re having to let 100 employees go because of falling profits . 1. آنها مجبورند به خاطر کاهش… ادامه خواندن معنی کلمه never let me go

معنی کلمه let me

خواص دارویی و گیاهی گذشته: let,   گذشته کامل: let,   1. I’ll let you know when we’ve set a date for the meeting . 1. شما را خبر میکنیم وقتی تاریخی برای جلسه تعیین کردیم. 2. Let me know if you can come on Friday . 2. من را خبر کن اگر می توانی… ادامه خواندن معنی کلمه let me

معنی کلمه let me go

خواص دارویی و گیاهی 1 عمومی:: بروم‌، بگذار)ید(بروم‌ لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی 1. Let go of my hand! 1. دستم را رها کن! 2. Let me go . You’re hurting me! 2. ولم کن. داری بهم صدمه می‌زنی! معنی کلمه let me go 1. They’re having to let 100 employees go because of… ادامه خواندن معنی کلمه let me go