معنی کلمه great به فارسی

خواص دارویی و گیاهی تفضیلی: greater عالی: greatest,  مترادف:   big enormous huge immense متضاد:   insignificant little tiny 1. A great crowd had gathered. 1. جمعیت زیادی جمع شده بود. 2. I use my computer a great deal. 2. من از کامپیوترم خیلی زیاد استفاده می‌کنم. معنی کلمه great به فارسی 3. I was… ادامه خواندن معنی کلمه great به فارسی