معنی کلمه stuff به فارسی

خواص دارویی و گیاهی Informal مترادف:   items things 1. I’ve got a lot of stuff to do this weekend. 1. این آخر هفته کلی کار برای انجام دادن دارم. 2. There’s sticky stuff all over the chair. 2. چیزهای چسبناکی روی صندلی است. معنی کلمه stuff به فارسی 3. We’ll have to carry all… ادامه خواندن معنی کلمه stuff به فارسی

معنی stuff به فارسی

خواص دارویی و گیاهی Informal مترادف:   items things 1. I’ve got a lot of stuff to do this weekend . 1. این آخر هفته کلی کار برای انجام دادن دارم. 2. There’s sticky stuff all over the chair . 2. چیزهای چسبناکی روی صندلی است. معنی stuff به فارسی 3. We’ll have to carry… ادامه خواندن معنی stuff به فارسی