معنی کلمه trash به فارسی

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: trash هشیار را بخوانید.هشیاردل را بخوانید.هشیدن را بخوانید.معنی کلمه trash به فارسی این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه شد.… ادامه خواندن معنی کلمه trash به فارسی

معنی کلمه garbage به فارسی

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: garbage تخنیق را بخوانید.تخویف را بخوانید.تخیر را بخوانید. معنی کلمه garbage به فارسی این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه… ادامه خواندن معنی کلمه garbage به فارسی

معنی trash به فارسی

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: trash سپیدچرده را بخوانید.سپیدچشم را بخوانید.سپیدخار را بخوانید. معنی trash به فارسی این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه شد.… ادامه خواندن معنی trash به فارسی

معنی garbage به فارسی

خواص دارویی و گیاهی شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: garbage شنعت را بخوانید.شنغار را بخوانید.شنف را بخوانید.معنی garbage به فارسی این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است. متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل… ادامه خواندن معنی garbage به فارسی