معنی things به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   device item object tool متضاد:   nothing 1. All their things were destroyed in the fire. 1. همه وسایل آنها در آتش نابود شد. 2. How do I switch this thing off? 2. چطور این (چیز) را خاموش کنم؟ معنی things به فارسی 3. I can’t believe he would… ادامه خواندن معنی things به فارسی

معنی کلمه things به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   device item object tool متضاد:   nothing 1. All their things were destroyed in the fire . 1. همه وسایل آنها در آتش نابود شد. 2. How do I switch this thing off ? 2. چطور این (چیز) را خاموش کنم؟ معنی کلمه things به فارسی 3. I can’t… ادامه خواندن معنی کلمه things به فارسی

معنی how are things به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   device item object tool متضاد:   nothing 1. All their things were destroyed in the fire . 1. همه وسایل آنها در آتش نابود شد. 2. How do I switch this thing off ? 2. چطور این (چیز) را خاموش کنم؟ معنی how are things به فارسی 3. I… ادامه خواندن معنی how are things به فارسی