معنی we به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. After dinner we want to go shopping . 1. ما پس از صرف شام می خواهیم به خرید برویم. 2. If you don’t hurry up we’ll be late . 2. اگر عجله نکنی ما دیر خواهیم رسید. شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت… ادامه خواندن معنی we به فارسی

معنی we will به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   testament 1. I ought to make a will . 1. من باید یک وصیت نامه تنظیم کنم. 2. My father left me the house in his will . 2. پدرم در وصیت نامه‌اش خانه را برای من به ارث گذاشت. معنی we will به فارسی مترادف:   desire determination… ادامه خواندن معنی we will به فارسی

معنی کلمه we به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. After dinner we want to go shopping . 1. ما پس از صرف شام می خواهیم به خرید برویم. 2. If you don’t hurry up we’ll be late . 2. اگر عجله نکنی ما دیر خواهیم رسید. شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت… ادامه خواندن معنی کلمه we به فارسی