معنی while به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   when whilst 1. He earns seventy thousand dollars a year while I earn only forty! 1. او سالی هفتاد هزار دلار درآمد دارد در حالی که من فقط چهل [هزار دلار] درآمد دارم. 2. Tom is very confident while Katy is shy and quiet . 2. “تام” بسیار با… ادامه خواندن معنی while به فارسی