معنی do you love me به فارسی

خواص دارویی و گیاهی گذشته: did,   گذشته کامل: done,   مترادف:   accomplish carry out execute perform undertake 1. I do the cooking but Joe does most of the cleaning . 1. من آشپزی می کنم اما “جو” بیشتر تمیز کاری را انجام می دهد. 2. I’ve got nothing to do . 2. من… ادامه خواندن معنی do you love me به فارسی

معنی love you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   deep affection desire infatuation متضاد:   hatred 1. a mother’s love for her children 1. عشق یک مادر به فرزندانش 2. All my love , Louise 2. با تمام عشق، “لوئیس” معنی love you به فارسی 3. I don’t share my brother’s love of sports . 3. من در… ادامه خواندن معنی love you به فارسی