معنی i want you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی گذشته: wanted,   گذشته کامل: wanted,   مترادف:   desire need require wish متضاد:   despise dislike 1. Do you want me to take you to the station? 1. آیا می خواهی تو را به ایستگاه برسانم؟ 2. I want some chocolate. 2. من مقداری شکلات می خواهم. معنی i want… ادامه خواندن معنی i want you به فارسی

معنی if you want به فارسی

خواص دارویی و گیاهی گذشته: wanted,   گذشته کامل: wanted,   مترادف:   desire need require wish متضاد:   despise dislike 1. Do you want me to take you to the station ? 1. آیا می خواهی تو را به ایستگاه برسانم؟ 2. I want some chocolate . 2. من مقداری شکلات می خواهم. معنی… ادامه خواندن معنی if you want به فارسی

معنی به فارسی want

خواص دارویی و گیاهی گذشته: wanted,   گذشته کامل: wanted,   مترادف:   desire need require wish متضاد:   despise dislike 1. Do you want me to take you to the station ? 1. آیا می خواهی تو را به ایستگاه برسانم؟ 2. I want some chocolate . 2. من مقداری شکلات می خواهم. معنی… ادامه خواندن معنی به فارسی want

if you want به فارسی

خواص دارویی و گیاهی گذشته: wanted,   گذشته کامل: wanted,   مترادف:   desire need require wish متضاد:   despise dislike 1. Do you want me to take you to the station ? 1. آیا می خواهی تو را به ایستگاه برسانم؟ 2. I want some chocolate . 2. من مقداری شکلات می خواهم. if… ادامه خواندن if you want به فارسی