معنی you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. Are you two ready ? 1. شما دوتا حاضر هستید؟ 2. You look nice today . 2. تو امروز قشنگ به نظر میرسی. معنی you به فارسی 3. You painted that yourself ? You smart girl! 3. تو این رو کشیدی؟ تو دختر باهوش (هستی)! 1. you can buy stamps… ادامه خواندن معنی you به فارسی

معنی what are you like به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1 عمومی:: هر جور میل‌ شما باشد لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی 1 عمومی:: ایا میل‌ دارید یا ندارید تا چه‌اندازه‌ لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی 10

معنی who are you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. Are you two ready ? 1. شما دوتا حاضر هستید؟ 2. You look nice today . 2. تو امروز قشنگ به نظر میرسی. معنی who are you به فارسی 3. You painted that yourself ? You smart girl! 3. تو این رو کشیدی؟ تو دختر باهوش (هستی)! 1. you can… ادامه خواندن معنی who are you به فارسی

معنی love you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   deep affection desire infatuation متضاد:   hatred 1. a mother’s love for her children 1. عشق یک مادر به فرزندانش 2. All my love , Louise 2. با تمام عشق، “لوئیس” معنی love you به فارسی 3. I don’t share my brother’s love of sports . 3. من در… ادامه خواندن معنی love you به فارسی

معنی how are you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. Are you two ready ? 1. شما دوتا حاضر هستید؟ 2. You look nice today . 2. تو امروز قشنگ به نظر میرسی. معنی how are you به فارسی 3. You painted that yourself ? You smart girl! 3. تو این رو کشیدی؟ تو دختر باهوش (هستی)! 1. you can… ادامه خواندن معنی how are you به فارسی