معنی i miss you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. “I miss you!” “Miss you , too . ” 1. «دلم برایت تنگ شده!» «دل من هم برایت تنگ شده.» 2. I miss you! Come home soon! 2. دلم برایت تنگ شده! زود بیا خانه! معنی i miss you به فارسی 3. I’ll miss you! Don’t go please . 3.… ادامه خواندن معنی i miss you به فارسی

معنی miss you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی 1. “I miss you!” “Miss you , too . ” 1. «دلم برایت تنگ شده!» «دل من هم برایت تنگ شده.» 2. I miss you! Come home soon! 2. دلم برایت تنگ شده! زود بیا خانه! معنی miss you به فارسی 3. I’ll miss you! Don’t go please . 3. دلم… ادامه خواندن معنی miss you به فارسی